english

Robot Karel

24. dubna 2003

Měla to být učební pomůcka, aby se děti naučily programovat. Někde v pozadí bude nejspíš legenda o mínotaurovi nebo kybernetická myš v bludišti. Děti mají naučit robota Karla, jak se má vyhýbat zdem a jak si může značkovat cestu, kterou už prošel. Nebo cokoli jednoduššího - začíná se obvykle piruetou, nekonečně rekurzivním "vlevo_vbok". Karel se naučí bloudit ve svém dvorečku a děti se při tom tak trochu mimochodem naučí programovat. A proč Karel? - ačkoli ten nápad pochází odněkud z ciziny, jmenuje se po Karlu Čapkovi, který poprvé použil slovo robot ve své hře R.U.R.

Kursy programování s robotem Karlem u nás publikoval začátkem osmdesátých let Ruda Pecinovský a Tomáš Bartovský (snad ve VTM). Implementoval jsem tehdy Karla pod RT11, pod CP/M a nakonec na Ondrovi (to už podle Rudových připomínek a požadavků). Když jsem se nedávno chtěl naučit javascript, vzpomněl jsem si na svůj starý oblíbený program a napsal jsem ho znovu v javascriptu.

Karla buď můžete rovnou spustit nebo stáhnout, rozbalit do zvláštního adresáře a provozovat lokálně.

Připomínky nebo zprávy o chybách mi prosím sdělte nejlépe elektronickou poštou.

Kurs programování

Kurs jsem vytvořil jako bakalářskou práci z didaktiky na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Zatím se stále ještě jedná o testovací verzi, kterou si ovšem několik lidí už vyzkoušelo. Kurs je mentálně náročný, pro lidi asi tak od 15 let, malé děti by nebavil. Kurs buď můžete rovnou spustit nebo stáhnout, rozbalit do zvláštního adresáře a provozovat lokálně.

Cílem kursu je, aby absolvent

V bakalářské práci jsem uvedl následující nedostatky:

To všechno jsou nejen nedostatky, ale také náměty k budoucímu vývoji kurzu Zachraňte Karla!


Karel the Robot

November 26, 2002

It has been aimed to be a teaching aid for children who wish to learn programming. We can probably guess that the legend of mínotaurus or the idea of cybernetic mouse in labyrinth lays somewhere in the background. The children should teach Karel the robot, how to avoid walls and how he can mark path which has walked through. Or anything more simple - at the beginning, there is usually a program "pirouette" - endlessly recursive "turn_left". Karel learns to wander across his yard and the children learn somewhat by the way programming. And why just Karel? - although the idea of this program comes from abroad, Karel the robot is called after the Czech dramatist Karel Čapek, who used the word robot for the first time in his drama R.U.R.

Programming courses with Karel the robot have been published in our country in the beginning of eighties by Ruda Pecinovský and Tomáš Bartovský (probably in the VTM journal). That time, I implemented Karel under RT11 and CP/M and finally at Ondra computer (according to Rudas comments and requirements). When I wished to learn javascript several months ago, I remembered my old good software and wrote it again in javascript.

You may either just run Karel (I tried it under MSIE6 and Netscape 4.7) or download, unzip into special directory, eventually localize to your language and run it locally.

Tell me please comments or messages of failures preferably by e-mail.